Bang hội nào chiếm được Long Trụ của hai thành chính là Lâm An và Biện Kinh sẽ đạt danh hiệu Quốc chủ và đồng thời tham gia vào tính năng tranh đoạt thiên tử tiếp theo.

Đối tượng

Các nhân vật cấp độ 80 và có mặt trong bang hội đăng ký thất thành có thể tham gia .

NPC liên quan

NPC Ghi chú
VLTK

Xa Phu Công Thành

Đứng gần xa phu tại các Thành

Báo danh

Thời gian

Từ 18h00 - 19h00 vào Thứ 6 hàng tuần.

Cách thức báo danh
Cách thức báo danh Ghi chú
VLTK Vào 18h00 - 19h00, Thứ 6 hàng tuần, bang chủ các bang hội có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành để tham gia báo danh.
Điều kiện tham gia 1000 vạn lượng
   
VLTK Đấu giá thành công sẽ nhận được thông báo.

 

Lưu ý

 • Không đủ tiền trong hành trang hoặc không đủ khiêu chiến lệnh trong bang sẽ không thể báo danh thành công.
 • Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh.

Cách thức tham gia

Cách thức tham gia Ghi chú
VLTK Vào 20h00 cùng ngày báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành để vào bản đồ công thành.
VLTK Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.

 

Lưu ý

 • Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
 • Công thành ở thành nào thì đối thoại với NPC Xa Phu để vào bản đồ công thành thành đó.
 • Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
 • 20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
 • Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
 • Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không có người chiếm sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
 • Một bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.
 • Phần Thưởng :
 • Thành viên : 75.000.000 EXP
 • Bang chủ :
 • 50 CTC Lễ bao x Số thành chiến được
 • Thành bị Biện kinh và Lâm an chiến giữ nhận : 100 KNB / 1 thành thị ngoài ra các thành thị khác sẽ nhận 50 KNB / 1 thành thị