Tính năng "Khai phá long trụ"

Thời gian long trụ xuất hiện :

- 19h37

- 19h47

- 19h57

Tại trung tâm đấu trường sinh tử trong thời gian hoạt động quả huy hoàng

Người chơi tiêu diệt long trụ sẽ nhận được :

- 5 KNb

- 5 Triệu EXP

Ngoài ra có thể nhận thêm : trang bị xanh , VLMT , TTK , phúc duyên , Thủy tinh , ...