Hướng dẫn tham gia:

 • Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sử dụng Trống Khải Hoàn vào thời gian nêu trên (Chỉ sử dụng tại tất cả các bản đồ phi chiến đấu).
 • Trống tồn tại 30 phút kể từ lúc triệu hồi.
 • Chỉ thành viên của Bang hội (đạt cấp 80 trở lên) triệu hồi trống mới nhận được điểm kinh nghiệm.
 • Tùy theo số lượng thành viên cấp 80 trở lên đứng xung quanh Trống Khải Hoàn, mỗi 10 giây các thành viên Bang hội đứng gần trống nhận từ 50.000 - 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận được Exp tối đa 120 lần/ngày
 • Giá 10knb hoặc 1kv tại hàng rong
 • Điều kiện và thời gian:
 • Đối tượng sử dụng: Bang chủ & Trưởng Lão của các Bang Hội.
 • Điều kiện nhận kinh nghiệm: Đẳng cấp từ 80 trở lên.
 • Thời gian sử dụng Trống Khải Hoàn: Bất cứ thời điểm nào trong ngày, tùy bang chủ và trưởng lão quyết định
 • Thời gian sử dụng : 19h -> 23h hàng ngày