Hệ thống vip sẽ được tính bằng số Kim nguyên bảo bạn đã rút

vip1 = 100 Kim nguyên bảo

vip2 = 200 Kim nguyên bảo

vip3 = 300 Kim nguyên bảo

vip4 = 500 Kim nguyên bảo

vip5 = 800 Kim nguyên bảo

vip6 = 1200 Kim nguyên bảo

vip7 = 2000 Kim nguyên bảo

vip8 = 3000 Kim nguyên bảo

vip9 = 4500 Kim nguyên bảo

vip10 = 6000 Kim nguyên bảo

vip11 = 7500 Kim nguyên bảo

vip12 = 9000 Kim nguyên bảo

vip13 = 10500 Kim nguyên bảo

vip14 = 12000 Kim nguyên bảo

vip15 = 14000 Kim nguyên bảo

Lưu ý : hệ thống vip mỗi cấp độ sẽ tăng 1 điểm may mắn

VIP 15 : 15 May mắn + Kỹ năng vốn có tăng thêm 1 level